Kontakty

KONTAKTY

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

GX SOLUTIONS, a.s.
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
IČO: 45232270
IČ DPH: SK2022906875
DIČ: 2022906875
Výpis z Obchodného registra Okresného
súdu BA I., Oddiel Sa, Vložka 4863/B
Tatra banka, a.s.
Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava
č.ú.:2925704658/1100
BIC (SWIFT):TATRSKBX
IBAN SK62 1100 0000 0029 2570 4658
VÚB, a.s.
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
č.ú.: 2659777351/0200
BIC (SWIFT):SUBASKBX
IBAN: SK56 0200 0000 0026 5977 7351

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/