Prezradíme detaily, skúsenosti i príbehy z prevádzky. Kontaktujte nás pre osobnú prezentáciu.


image_443

Výroba, priemysel a iné riešenia

Lean manažment.Bezpečnosť a efektivita prevádzky. Výkony techniky. Práca obsluhy.

bez sledovania manipulačnej techniky

Identifikácia potrieb flotily VZV

Bez správnych a dostatočných informácií:
 • chýba prehľad, reálne a merateľné dáta
 • nemusí byť správna skladba flotily
 • sú neidentifikovaní vinníci, nedokázané škody
 • sú zbytočné servisy a náklady na opravy
 • je nekontrolovaný pohyb a neefektívne jazdy
 • sú obsluha a využívanie VZV anonymné
 • panujú neefektívne pracovné výkony
 • chýba motivačný a hodnotiaci nástroj
 • chýbajú podklady pre obstaranie skutočných potrieb a finančné plánovanie
image_463

Sledovanie pohybu a jázd VZV

 • sledovanie pohybu cez GPS aj RFID lokalizácia
 • on-line lokalizácia s implementáciou vlastných máp klienta 
 • riadený a kontrolovaný pohyb 
 • práca s oblasťami, reporty podľa oblastí (povolený/zakázaný pohyb)
 • evidencia jázd, monitorovanie trás, história pohybu
 • menej prestojov a voľnobehov VZV
 • kontrola rýchlosti v objekte
 • detekcia pri vjazde/opustení zóny, pri prekročení rýchlosti, státí v zakázanej zóne a iných udalostiach
efektivita vodičov pri sledovaní VZV

Efektivita práce obsluhy

 • identifikácia obsluhy - kto môže VZV použiť a kto s ním (ne)pracuje
 • riadený prístup k obsluhe techniky a ovládaniu VZV
 • analýza využitia pracovnej doby podľa vodičov, zmien
 • objektívne dáta pre operatívne riadenie práce 
 • identifikácia vinníka a zodpovednosti za škody
 • blokovanie vozíkov pri neautorizovanej obsluhe
 • exaktné podklady hodnotenia vodičov
Monitoring využívania VZV

Monitorovanie využívania VZV

 • prehľad manipulácie a využitia každého vozíka 
 • výkazy reálnej práce strojov /podľa prac. zmien, vodičov, vozíkov/
 • identifikácia prevádzkových stavov a pracovných režimov
 • miera a intenzita využitia kapacity VZV v konkrétnych podmienkach prevádzky
 • zaťaženie pri práci a detekcia preťaženia, okamžitý alarm
 • zníženie neužitočných jázd a nežiadúcich prestojov 
 • regulácia kapacít a optimalizácia VZV
škody a vinníci pri sledovaní VZV odhalení

Prevencia škôd a BOZP

 • kontrola manipulácie s VZV a tovarom 
 • sledovanie nárazov a následných poškodení
 • identifikácia miesta a parametrov škodovej udalosti
 • okamžitý alarm na škodovú udalosť, miesto a vinníka
 • okamžité objasnenie a riešenie incidentu
 • prevencia vzniku nehôd a škôd
 • predprevádzková kontrola VZV (mobilná aplikácia OS Android)
 • alarmy na rôzne udalosti a parametre (rýchlosť, zastavenie alebo parkovanie v oblasti...)
Prečo sledovať VZV so systémom GX Solutions?

Prečo sledovanie VZV od GX?

 • jediný monitoring bez ohľadu na druh pohonu, vek, výrobcu
 • vyvíjaný z reálnych potrieb koncových užívateľov 
 • komplexné riešenie, ktoré dokreslí celý obraz o flotile
 • vlastný vývoj, výroba a technické zázemie systému
 • individuálny prístup, nastavenie a funkcionalita systému podľa špecifík prevádzky
 • kompletné služby s podporou systému
 • integrácia riešenia a dát z/do využívaného podnikového IS
 • jedna platforma pre monitorovanie inej využívanej techniky
fungovanie systému na sledovanie VZV

Systémová kontrola flotily VZV

Fungovanie monitorovacieho systému ilustruje prehľadná schéma, ktorá popisuje sledovanie prevádzky manipulačnej techniky ako komplexné riešenie. Nie každý musí využívať všetky funkcie. Klient si systém zavádza s určitým zámerom a rozsahom jemu potrebných funkcií.  

SCHĚMA sledovania VZV

Jazdy s vozíkmi majú dopad na využívanie, spotrebu, opotrebenie i poškodenie vozíka, ako aj tovaru alebo samotného zariadenia haly. Monitorovanie pohybu slúži k detailnej kontrole kde sa VZV nachádza, ako jazdí, kedy a kde došlo k splneniu úlohy, prípadne ku škode. Systém optimalizuje jazdy.

Evidencia a identifikácia vodičov slúži pre správnu manipuláciu s VZV len oprávnenou osobou. Prihlásením sa vodiča k vozíku začína jasná obsluha vozíka s jasnou zodpovednosťou pri práci s VZV. Spoľahlivá prevencia pred neoprávnením používaním či dokonca zneužívaním techniky.

Monitorovanie efektivity jázd, práce a manipulácie s VZV vedie k zvýšeniu produktivity a optimalizácii techniky. Analýza jázd presne dokazuje reálnu vyťaženosť, (ne) dostatok alebo prebytok techniky.

Monitoring VZV predstavuje jednu z metód eliminácie poškodzovania zdravia pri práci a škôd na majetku. Kontrolovaný pohyb vozíkov, riadený prístup k obsluhe, sledovanie jázd a nárazov vedú k zmene správania, šetrnému zaobchádzaniu s vozíkom, výraznému zníženiu počtu nehôd a škôd s redukciou servisov.