Monitoring komunalnej techniky

Monitoring komunálnych vozidiel a nadstavieb zimnej údržby

Monitorovanie áut a techniky

odpadové hospodárstvo, ekológia, komunálne služby

LOKALIZÁCIA I VÝKONY

On-line sledovanie pozícií a zobrazenie prevádzkového stavu vozidla, zabezpečuje aktuálny prehľad. Zobrazuje a archivuje sa aj história jázd, či vykonaná práca nad rôznymi mapovými podkladmi, vrátane fotomapy. Možno definovať povolené a zakázané oblasti a sledovať v nich príjazdy, odjazdy, prestoje…Vďaka práci nad mapou sa ľahko kontroluje prevádzkový stav (rýchlosť, stav nádrže, určená trasa, otáčky, režim práce, km, chod motora či prídavného zariadenia a iné). Identifikujú sa miesta výkonu, ale aj incidentov. Neodlučiteľná časť je zariadenie pre prihlasovanie vodičov. Odpracované hodiny, odjazdené km, spotrebované PHM a autorizovaná obsluha sa automaticky spracujú do elektronickej knihy jázd.

MONITORING NADSTAVIEB VOZIDLA
(aj RASCO a KOBIT)

Systém sníma externé vstupy a sleduje chod prídavných zariadení (posyp, pluhovanie, zber, kosenie a iné). Zaznamenáva prevádzku (odpracované MTH a prejdené km) a celú aktivitu v čase. Osobitne sleduje spotrebované palivo. Aktuálna poloha, stav a vyťaženosť sa zobrazuje na mape a v reportoch on-line. Máte pod kontrolou efektivitu a náklady na vozidlo i na prídavné zariadenie.

KONTROLA PHM

Palivo najčastejšie sledujeme nezávislým meraním paliva priamo v nádrži alebo vo viacerých nádržiach podľa typu vozidla. Zistíte presnú spotrebu a stav paliva. Môžete porovnávať dokladované množstvo paliva so skutočným stavom PHM v nádrži. Zároveň ste okamžite informovaní (SMS a e-mail) o podozrivom úbytku nafty, a to aj pri vypnutom motore. Aktiváciou FMS a čítaním parametrov z riadiacej jednotky získavame ďalšie údaje pre agendu PHM.

DISPEČING A STAZKA

Rozšírením o mobilnú aplikáciu pre tablet vo vozidle sa eviduje činnosť v presnom elektronickom výkaze. Stazku možno prepojiť s IS firmy. Vodič sa identifikuje a volí konkrétny režim jazdy či práce. Dispečer posiela do vozidla informácie a naplánované trasy sa automaticky zobrazia vodičovi vo vstavanej navigácii. Zároveň môžu vodiči s dispečingom bezplatne komunikovať. Celá nadstavba zjednoduší prácu v teréne, kontrolu i operatívnu činnosť.

MONITORING KONTAJNEROV

Identifikácia, lokalizácia a sledovanie pohybu zberných nádob on-line. Obsluha a manipulácia s kontajnermi. Sledovanie a vyhodnotenie zvozov on-line. Sledovanie činnosti vysypávacieho mechanizmu. Rozmiestnenie a vyťaženosť kontajnerov. Aktuálny stav zaplnenia monitorovaných kontajnerov. Prehľady a reporty nad mapou.

Jeden monitoring pre vozidlá i kontajnery

 • efektívne plánovanie a logistická činnosť
 • prehľad a riadenie v reálnom čase pre dispečing
 • automatizovaná administratíva (časy, km, lokality, stojiská, pohyb, spotreba atď.)
 • štatistika vyťaženosti vozidiel, výkazy jázd a práce
 • vyhodnotenie prevádzkových nákladov

 • kontrola obsluhy (dochádzka, práca, manipulácia)
 • lepší prístup k zvereným vozidlám
 • kontrola kvality služieb voči občanom
 • hospodárenie s PHM, prevencia krádeží

MONITORING VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Dokážeme identifikovať polohu a stav nádob. Presné údaje o rozmiestnení a vyťaženosti kontajnerov pomáhajú optimalizovať používanie. Vodič s prenosným terminálom načíta kontajner. Prevádzkové veličiny monitorovaného vozidla sa spájajú s dátami monitorovaného kontajnera a informácie sa prenášajú na server. V reportoch nad mapou sledujete aký kontajner je naložený, kde sa nachádza, z ktorého je strediska, ako dlho niekde stojí, príp. ako je zaplnený. Dajú sa nastaviť automatické nakládky a vykládky podľa vytvorených oblastí. S týmto riešením predchádzate aj prípadným krádežiam a „čiernemu“ obchodu, či už s PHM alebo prevážanou surovinou.

Niečo z realizovaných projektov

 • manipulácia s nádobami – zber a výsyp KO
 • zber TO s identifikáciou cez mobilný terminál
 • logistika veľkoobjemových kontajnerov pri recyklácii kovošrotu a farebných kovov

 • monitoring zimnej údržby a integrácia dát do IS zákazníkov
 • kamerový systém pre generovanie snímok počas aktivít zákazníka

Čo a kto je monitorovaný

 • vozidlá a nadstavby na zber a zvoz komunálneho odpadu
 • kompaktory a drviče
 • zariadenia na čistenie a zametanie komunikácií
 • vozidlá a technika zimnej údržby ciest
 • cisternové a fekálne vozidlá

 • kontajnery (odpadové nádoby, veľkoobjemové i polopodzemné)
 • starostlivosť o zelené plochy, kosenie
 • starostlivosť o verejné osvetlenie
 • kompostárne, skládky, čistiace stanice OV
 • obsluha zariadení, vodiči vozidiel

Mobilná aplikácia pre dispečing a stazku

Organizácia práce v teréne a riadenie obsluhy
Voľba a kontrola režimov práce a plnenia úloh
Beznákladová komunikácia online (one-to-one, one-to-many)
Operatívna činnosť
Plánovanie trás a navigácia v jednom
Presná a automatizovaná elektronická stazka

Agenda a väzba na podnikový systém

 • spolupráca so systémami odpadového hospodárstva
 • elektronická administratíva bez papierov
 • evidencia nákladov a automatizovaná agenda PHM
 • podklady pre fakturáciu a kontovanie výkonov
 • výmena dát s využívaným informačným systémom

 • prispôsobenie reportov na mieru
 • presnosť, dostupnosť a rýchlosť informácií
 • úspora času a pracovných síl
 • podklady a informácie pre kvalitné služby občanom