Netreba veľké riešenia.
Skúste správny monitoring vozidiel. 

 

image_284

Napíšte nám. Poskytneme odbornú pomoc a pripravíme vhodné riešenie podľa vašich požiadaviek.


image_446

Odpadové hospodárstvo. Technické služby.Ekológia.

Kontrola výkonov v teréne.PHM pod dohľadom.Ekonomika prevádzky vozidiel.Podklady faktúr.

výhody sledovania komunálnych vozidiel

Benefity riešenia GX Municipal

 • monitorovanie doby prevádzky a činnosti techniky
 • GPS sledovanie pozícií a pohybu
 • dispečerský dohľad pre lepšiu organizáciu vozidiel
 • efektivita práce a vyťaženie vozidiel
 • kontrola pracovníkov a dochádzkový systém
 • skutočná práca vodičov a lepší prístup k zvereným vozidlám
 • výkazy odvedenej práce pre fakturáciu služieb
 • kontrola kvality služieb kvôli sťažnostiam občanov
 • hospodárenie s PHM, spotreba, prevencia krádeží
monitoring vozidiel technických služieb

Monitorovanie techniky

 • vozidlá a nadstavby na zber a zvoz komunálneho odpadu
 • kompaktory a drviče
 • zariadenia na čistenie a zametanie komunikácií
 • zimná údržba ciest
 • cisternové a fekálne vozidlá
 • starostlivosť o zelené plochy, kosenie
 • starostlivosť o verejné osvetlenie
 • kontajnerová služba a nádoby na odpad
 • kompostárne, skládky, čistiace stanice OV
sledovanie výkonov vozidiel a personálu

Monitoring výkonov vozidla

 • zobrazovanie pohybu vozidiel a kontrola trás
 • kontrola prevádzky na stanovených trasách a úsekoch
 • diagnostika vozidiel a techniky (poloha, skutočná doba prevádzky, prestávky, prestoje, rýchlosť, km, MTH, hladina PHM...)
 • dispečerský dohľad pre riadenie a operatívne nasadzovanie vozidiel v teréne
 • vizualizácia na mape a práca s užívateľskými oblasťami (tvorba a sledovanie oblastí pre kontrolu lokalít, práce a POI)
 • štatistiky využitia a vyťaženosti vozidiel
 • sledovanie vozidiel v mobilnej aplikácii
sledovanie práce nadstavieb vozidla

Monitoring nadstavieb vozidla

 • kontrola odvedenej práce
 • práca a stav zariadenia na mape on-line (ktorá ulica, kataster, aký úsek...)
 • sledovanie aktivity prídavného zariadenia (zapnutý/vypnutý, pripojený/odpojený, pracuje/nepracuje)
 • snímanie externých vstupov
 • doba činnosti od – do, km, MTH
 • sledovanie spotreby prídavného zariadenia
 • reporting činnosti nadstavieb (posyp, pluhovanie, čistenie, zber a výsyp nádob, kosenie...)
monitoring paliva a zabezpečenie nádrže

Kontrola a ochrana PHM

 • meranie paliva priamo v nádrži
 • prepojenie na FMS a doplnenie štatistík PHM
 • autorizované tankovanie paliva
 • porovnanie spotreby so stanovenou normou
 • sledovanie stavu nádrže a spotreby
 • sledovanie paliva aj pri vypnutom motore
 • detekcia podozrivých úbytkov
 • zabezpečenie palivovej nádrže a zamedzenie krádežiam PHM
 • okamžité automatické notifikácie (tankovania, neželané úbytky)
sledovanie výkonov mechanizmov

Výkazy jázd a práce vodičov

 • evidencia a personifikácia vodičov
 • identifikácia a autorizácia vodičov k jazdám
 • automatická tvorba knihy jázd
 • využívanie pracovnej doby
 • analýza štýlu jazdy vodiča
 • vyhodnotenie efektivity vodičov
sledovanie vozidiel a kontajnerov

Sledovanie kontajnerov

 • identifikácia a lokalizácia zberných nádob
 • evidencia o produkcii a nakladaní s odpadmi
 • sledovanie manipulácie s nádobami
 • presnejšia ekonomika obsluhy zvozových nádob
 • sledovanie pohybu zberných vozidiel on-line na mape
 • sledovanie činnosti vysypávacieho mechanizmu
 • samostatné a nezávislé sledovanie na vozidle
 • možnosť rozšírenia o kamerový systém
 • možnosť rozšírenia o mobilnú aplikáciu pre efektívnejšie dispečerské riadenie
sledovanie výkonov v službách komunálnych vozidiel

Administratíva služieb v rovine objednávateľ-dodávateľ-občan

 • presnosť a verifikácia dát pri sťažnostiach občanov
 • preukázateľné podklady o vykonaných prácach
 • automatický prehľad miesta, druhu práce, odpracovaných hodín
 • elektronická stazka pre preukazovanie a fakturáciu výkonov
 • preukázateľné rozúčtovanie výkonov, km
 • elektronická kniha jázd pre daňové účely
 • kontrola kvality služieb, pochybení a nedostatkov pri práci v teréne
 • jednoduchá správa vozidiel (servisné intervaly, evidencia nákladov, jednoduchšia údržba, technické kontroly a plánovanie servisov...)
monitoring áut na dispečingu-komunálne služby

Efektívne dispečerské riadenie

 • plánovanie a organizácia práce
 • riadenie obsluhy pri prevádzaní úkonov
 • nepretržitý dohľad prevádzky (naplánovaná trasa, nevysypaná nádoba, odhrnutá cesta, zapnutý sypač ...)
 • navigácia a plánovanie trás v jednom zariadení
 • evidencia režimov a práce obsluhy
 • automatická tvorba elektronickej stazky, ktorú možno integrovať do IS
 • rýchla reakcia na rôzne udalosti skôr, ako bude neskoro
 • beznákladová komunikácia dispečer-vodič
monitoring s prepojením informačných systémov

Výmena a integrácia dát

 • spolupráca so systémami odpadového hospodárstva
 • spojenie agend s okamžitou dostupnosťou informácií vo väzbe na ekonomiku
 • export/import dát do využívaných softvérov
 • prispôsobenie výstupov a reportov
 • presnejšie plánovanie výkonov a úspora pracovných síl

Riešenie s jediným mesačným poplatkom a množstvom ďalších výhod. 

Balík služieb