Monitoring komunalnej techniky

Monitoring komunálnych vozidiel a nadstavieb zimnej údržby

Monitorovanie áut a techniky

odpadové hospodárstvo, environmentálna činnosť, komunálne služby

LOKALIZÁCIA A VÝKONY

On-line sledovanie pozícií, so zobrazením prevádzkového stavu vozidla, zabezpečuje aktuálny prehľad. Zobrazuje a archivuje sa história jázd nad mapovými podkladmi. Dajú sa definovať povolené a zakázané oblasti a sledovať v nich príjazdy, odjazdy, prestoje…Vďaka možnostiam práce nad mapou a online reportom si ľahko kontrolujete prevádzkový stav (rýchlosť, stav nádrže, určená trasa, otáčky, režim práce, km, chod motora či prídavného zariadenia a iné). Vďaka spoľahlivej lokalizácii sa okamžite identifikujú miesta výkonu aj prípadných incidentov. Neodlučiteľnou súčasťou je identifikačné zariadenie pre prihlasovanie vodičov a zabezpečenie výhradne autorizovanej obsluhy vozidla. Odpracované hodiny, odjazdené km, spotrebované palivo a ďalšie prevádzkové údaje sa automaticky spracujú do elektronickej knihy jázd.

MONITORING NADSTAVIEB
(aj RASCO a KOBIT)

Systém sníma externé vstupy a sleduje chod prídavných zariadení pri jednotlivých činnostiach, ako sú posyp, pluhovanie, zber, kosenie a iné. Kontroluje prevádzku sledovaním odpracovaných MTH a prejdených kilometrov pri každej aktivite v čase. Pod kontrolou je spotrebované palivo osobitne počas činnosti prídavného zariadenia. Na mape a v elektronických reportoch sa zobrazujú aktuálna poloha, stav a vyťaženosť. Spoločným sledovaním vozidla aj nadstavieb máte pod kontrolou efektivitu prevádzky a náklady na vozidlo i na prídavné zariadenie.

KONTROLA PHM

Systém sleduje PHM najčastejšie nezávislým meraním paliva priamo v nádrži alebo vo viacerých nádržiach podľa typu vozidla. Zaisťuje presnú evidenciu spotreby a stavu paliva. Môžete porovnávať dokladované množstvo paliva so skutočným stavom PHM v nádrži. Zároveň ste okamžite informovaní cez SMS alebo e-mailom o podozrivom úbytku nafty, a to aj pri vypnutom motore. Aktiváciou FMS a vyčítavaním parametrov z riadiacej jednotky sú k dispozícii ďalšie údaje pre agendu PHM. Jej súčasťou je aj automatický import tankovacích kariet vozidiel a evidencia nákladov PHM.

DISPEČING A STAZKA

Rozšírením systému o mobilnú aplikáciu vo vozidle sa automaticky eviduje činnosť v elektronickom reporte. Stazka je elektronický výkaz, ktorý sa automaticky plní potrebnými údajmi a možno ju prepojiť s používaným IS zákazníka. Vodič sa identifikuje k autorizácii obsluhy vozidla a zadáva konkrétne režimy jazdy alebo práce. Komunikuje s dispečerom, ktorý posiela do vozidla informácie, rôzne pokyny a naplánované trasy.  Tie sa automaticky zobrazia vodičovi vďaka navigácii, ktorá je vstavanou súčasťou zariadenia. Celá nadstavba zjednoduší prácu v teréne, operatívnu činnosť, kontrolu naplánovanej logistiky i vykazovanie.

INTEGRÁCIA S PODNIKOVÝM SYSTÉMOM

Systém je pripravený zaznamenané dáta prepojiť cez API rozhranie s využívaným informačným systémom zákazníka. Spolupracuje s najrozšírenejšími systémami na spracovanie vašej agendy. Takáto elektronická administratíva šetrí čas i pracovné sily, funguje bez papierov a eliminuje riziko ľudskej chybovosti. Podľa potreby vieme prispôsobiť alebo pripraviť tok dát a reporty na mieru. Podklady pre fakturáciu výkonov a kontovanie sú okamžite dostupné a absolútne spoľahlivé.

Monitoring kontajnerov

 • efektívne plánovanie a logistická činnosť
 • prehľad a riadenie v reálnom čase pre dispečing
 • automatizovaná administratíva (časy, km, lokality, stojiská, pohyb, spotreba atď.)
 • štatistika vyťaženosti vozidiel, výkazy jázd a práce
 • vyhodnotenie prevádzkových nákladov

 • kontrola obsluhy (dochádzka, práca, manipulácia)
 • lepší prístup k zvereným vozidlám
 • kontrola kvality služieb voči občanom
 • hospodárenie s PHM, prevencia krádeží

VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY

Systém identifikuje polohu a stav nádob. Presné informácie o rozmiestnení kontajnerov pomáhajú optimalizovať využívanie kapacít. Údaje z kontajnera systém načítava automaticky bez obsluhy alebo druhým riešením je prenosný terminál, ktorým vodič manuálne načíta kontajner. Prevádzkové veličiny monitorovaného vozidla sa spájajú s dátami monitorovaného kontajnera a informácie sa online prenášajú na server. V reportoch nad mapou vidieť aký kontajner je naložený, kde sa nachádza, z ktorého je strediska, ako dlho niekde stojí, akú má vyťaženosť. Dajú sa nastaviť automatické nakládky a vykládky podľa vytvorených oblastí. S týmto riešením možno predchádzať aj neželaným krádežiam a „čiernemu“ obchodu, či už s PHM alebo prevážanou surovinou.

Realizované projekty

 • manipulácia s nádobami pri zbere a vysypávaní KO
 • zber TO s identifikáciou cez mobilný terminál
 • logistika veľkoobjemových kontajnerov pri recyklácii kovošrotu a farebných kovov

 • monitoring zimnej údržby a integrácia dát do IS zákazníkov
 • kamerový systém pre generovanie snímok počas aktivít v teréne

Čo systém monitoruje?

 • vozidlá a nadstavby na zber komunálneho odpadu
 • kompaktory a drviče
 • zariadenia na čistenie a zametanie komunikácií
 • vozidlá a techniku zimnej a letnej údržby ciest
 • cisternové a fekálne vozidlá

 • kontajnery (odpadové nádoby, VOK)
 • rôznu techniku pre starostlivosť o verejné priestranstvá
 • vozidlá a techniku v zberných dvoroch, na skládkach, vodárňach a staniciach OV
 • obsluhu zariadení a vodičov vozidiel

Mobilná aplikácia pre dispečing a stazku

Organizácia a riadenie obsluhy a prác v teréne
Voľba a kontrola režimov práce a plnenia úloh
Beznákladová komunikácia online (one-to-one, one-to-many)
Operatívna činnosť
Plánovanie trás a navigácia v jednom
Podrobná elektronická stazka a zjednodušená agenda

Agenda a väzba na podnikový systém

 • spolupráca so systémami odpadového hospodárstva
 • elektronická administratíva bez papierov
 • evidencia nákladov a automatizovaná agenda PHM
 • podklady pre fakturáciu a kontovanie výkonov
 • výmena dát s využívaným informačným systémom

 • prispôsobenie reportov na mieru
 • presnosť, dostupnosť a rýchlosť informácií
 • úspora času a pracovných síl
 • podklady a informácie pre kvalitné služby občanom

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/