Monitoring VZV

Monitoring manipulačnej techniky

MONITORING VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV

eviduje, zobrazuje, informuje, reportuje a kontroluje

ON-LINE LOKALIZÁCIA

Systém zobrazí aktuálnu polohu, ale aj históriu pozícií s predchádzajúcim výskytom a celou trasou. Pohyb detekuje z viacerých zdrojov dát pre čo najvyššiu presnosť. Rozloženie techniky sledujete nad mapovým podkladom. Pre lepšiu orientáciu zapracujeme vaše vlastné mapové podklady, vrátane vybavenia. Využívame technológie, ktoré lokalizujú techniku vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. V každom mieste lokalizácie systém zobrazí aj aktuálne dostupný prevádzkový stav techniky. Na mape možno sledovať aktivity v oblastiach, ktoré si sami definujete ako zóny povoleného alebo zakázaného pohybu.

OBSLUHA

Vodiči sa prihlasujú pred použitím techniky. Techniku najčastejšie osadzujeme čítačkou vašich zamestnaneckých kariet. Ak ich nevyužívate, odporučíme vám inú vhodnú metódu. Ak sa neprihlási oprávnená osoba, vozík bude zablokovaný. Okrem prehľadu techniky získate aj prehľad o jednotlivých manipulantoch. Na obsluhu sa generujú aj reporty, z ktorých získate informácie pre hodnotenie i porovnávanie efektivity vodičov aj vozíkov. Identifikáciou obsluhy zlepšíte disciplínu a starostlivosť o techniku, pretože osobná zodpovednosť je ľahko preukázateľná. Predídete aj neoprávnenému používaniu.

PREVENCIA ŠKÔD A NEHÔD

Systém okamžite detekuje moment nárazu, ktorý môže zapríčiniť nehodu alebo škody. Budete on-line upozornený na intenzitu nárazu, miesto i meno vodiča, ktorý spôsobil incident. Vzniknutá situácia sa dá hneď riešiť. Podľa intenzity nárazu vozík možno zablokovať pred ďalšou manipuláciou, ktorá nesprávnou obsluhou spôsobí ďalšie incidenty. Súčasťou riešenia je informácia o prekračovaní maximálneho zaťaženia techniky, dodržiavaní predpísaných rýchlostí a pohybu techniky vo vymedzených priestoroch. Identifikovaním nárazov a ich vinníkov sa výrazne zlepší správanie vodičov. Bude menej škôd, poistných i servisných udalostí. Okrem nárazov systém stráži aj servisné intervaly.

EFEKTIVITA VYUŽITIA

Vždy máte prehľad o stave a vyťaženosti manipulačnej techniky prostredníctvom jednoduchých a zrozumiteľných reportov podľa vami zvolených parametrov. Získané dáta sú presné fakty, ktoré pomáhajú pri optimalizácii kapacít alebo nákupe novej techniky. ľahko vyhodnotíte pomer efektívnych jázd so záťažou a bez nej. Systém za vodiča automaticky spracuje podrobný elektronický prevádzkový denník. Štatistiky sa generujú na vozík i na vodiča. Systém porovnáva využitie vozíkov aj podľa pracovných smien. Súčasťou riešenia je informácia o zaťažení vidlice, vrátane preťaženia a následný report reálnej práce, kedy bol vozík vyťažený a kedy bol len v prevádzke.

Bezpečnosť

Identifikáciou vodičov zabránite neautorizovanej obsluhe, ktorej predchádza zablokovanie vozíka. Vďaka spoľahlivej lokalizácii vozíky jazdia len po určených miestach a ich pohyb je riadený. Detekciou pohybu systém určí a na mape ukáže aj miesto príp. incidentu. Práca nad mapou dovoľuje filtrovať udalosti, ako nárazy, preťaženie, vysokú rýchlosť, vjazd do nepovolenej zóny. Aktiváciou kontroly rôznych prevádzkových udalostí ste okamžite upozorňovaní alarmom na nežiadúce a nedovolené situácie či hodnoty. Cez terminál môže vodič formou bezpečnostných otázok skontrolovať stav techniky pred uvedením do prevádzky. Toto všetko prispieva k zvýšenej starostlivosti, kvalite a bezpečnosti práce.

Sledovanie batérií

Systém dokáže spoľahlivo sledovať stav nabitia batérie a poskytuje informácie o aktuálne inštalovanej batérii vo vybranom vozíku, s náhľadmi histórie jej výmeny. Sledujú sa tiež nabíjacie cykly a správanie sa jednotlivých zamestnancov k batériám. Vďaka tomu tak môžete predĺžiť životnosť batérie.

Systém aktívnej bezpečnosti

Systém GX ActiveSafety je doplnkovou funkciou monitoringu techniky. Predstavuje kontrolný a prediktívny prvok bezpečnosti pri práci v rôznych situáciách na pracovisku. Vďaka automatickej detekcii a kontrolovanej vzájomnej interakcii medzi pracovníkmi a technikou, eliminujete nehody a výrazne zvýšite ochranu zdravia a majetku.

V KTOREJ OBLASTI HĽADÁTE ZLEPŠENIE?

monitoring flotily sa vyplatí ako riešenie a pomoc zákazníkom

Veľa logistických ukazovateľov za pár minút
 • absencia dát a informácie v reálnom čase
 • zavádzanie lean metód
 • organizácia práce, vyššia produktivita
 • efektívnejšia logistika a plánovanie
 • zvýšenie bezpečnosti, starostlivá manipulácia
 • správanie sa, výkony a motivácia ľudí
 • administratíva a reporty bez chýb a z presných dát
 • optimalizácia procesov vo výrobe alebo pri skladovaní
 • rozhodovanie o výmene, nákupe alebo presune techniky
 • trvalé úspory nákladov
 • objasnenosť incidentov; poškodzovanie priestorov a tovaru, veľa opráv a servisov

  • Zníženie nákladov

   o 6% redukcia flotily

  • NÁRAZY

   o 50% zníženie silných nárazov

  • EFEKTIVITA

   o 14% zvýšenie efektivity prevádzky

 • ÚDRŽBA

  o 15% zníženie nákladov na údržbu

 • NEUŽITOČNÉ JAZDY

  o 18% zníženie podielu neužitočných jázd

 • SPOTREBA PLYNU

  o 5% pokles spotreby plynu medziročne

ÚČEL A VÝHODY MONITORINGU VZV

jediný univerzálny systém na trhu pre každý typ vozíka a od každého výrobcu
 • presnosť reportov, zjednodušenie administratívy
 • zvýšenie kvality a bezpečnosti
 • plánovanie a riadenie investícií
 • výkonná, produktívna a disciplinovaná obsluha
 • lepšia a transparentná manipulácia s tovarom
 • riadenie, plánovanie a kontrola práce
 • plynulosť materiálového toku
 • identifikovanie incidentov s okamžitým riešením
 • efektívne vykonávanie logistických aktivít
 • zlepšenie procesov nakládky a expedície
 • optimálne využívanie zdrojov na prevádzku
 • pokles nehôd, škôd a incidentov
 • úspory na údržbe a servisoch techniky
 • trvalé finančné úspory nákladov
 • prepojenie na využívaný podnikový systém

INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA A ŠPECIÁLNE FUNKCIE

O MONITORINGU ELEKTROŽERIAVOV

obslužná činnosť a bezpečná prevádzka

OBSLUHA

Identifikácia a evidencia manipulantov. Záznam práce prihláseného manipulanta s časovými a lokalizačnými parametrami. Okamžitá identifikácia vinníka v prípade vzniku incidentu s potrebným operatívnym zásahom. Podklady pre mzdy a odmeňovanie pracovníkov a celkovú optimalizáciu personálnych kapacít.

VYUŽÍVANIE

Sledovanie práce žeriavu kontrolou pohybu v každej z troch osí osobitne. Rozlíšenie práce so záťažou, naprázdno a trvaním zbytočných prestojov. Výkonnostné parametre, intenzita a porovnanie vyťaženia na pracovných zmenách alebo v požadovaných časových obdobiach.

BOZP

Bezpečnosť manipulantov s autorizovaným prístupom pre prevenciu porúch, úrazov a zníženie rizika hmotných škôd. Blokovanie neoprávnenej obsluhy pri pokuse manipulácie. Dopad na údržbu a úspory.

JE DOLEŽITÝ MONITORING VZV PRE FIRMU?

Viac referencií aj z iných telematických riešení zde

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/