VÝSKUM A VÝVOJ

VÝSKUM A VÝVOJ

Sme technologická spoločnosť zameraná aj na výskum a vývoj v oblasti telematiky. Integrujeme do praxe informačno-komunikačné technológie, s cieľom vyhodnocovať merateľné ukazovatele a životný cyklus prevádzky rôznych typov firemných flotíl. Kľúčovými sú telematické riešenia pre vozové a strojové parky, zamerané na správu, údržbu a optimalizáciu dopravných tokov a výkonnosti s dopadom na investície, riadenie, efektívnu prevádzku či produktivitu.
Naše inovácie v sebe spájajú niekoľko zložiek: využitie informačných technológií; manažment dát; inteligentná doprava; efektívna logistika; hospodárna prevádzka vozidiel, strojov a techniky.
Podporujeme informačné a komunikačné produkty a služby s cieľom zbierať a vyhodnocovať ľudskou silou nezozbierateľné a nespracovateľné objemy údajov a efektívne modelovať vzájomne previazané parametre pre komplexnú prácu s dátami.
Hľadáme spôsoby ako zabezpečiť overené parametre, ktoré slúžia ako vstupné dáta do informačno–komunikačných nástrojov pre rôzne potreby prijímateľov informácií a pre podporu rozhodovania firiem, štátnej správy a samosprávy. Naše zameranie na inovácie predstavuje potenciál rastu spoločnosti do budúcna.

Oblasti vývoja

výroba a priemysel

 • využívanie a aplikovanie informačno-komunikačných technológií ako progresívnych a inovatívnych nástrojov na zber a vyhodnotenie dát pre organizovanie techniky a ľudí, pre realizáciu, optimalizáciu a interaktivitu dopravno-obslužnej činnosti
 • manažment manipulačných a obslužných zariadení
 • automatizácia v priemysle, podpora riešení pre transformovanú výrobu vo vzťahu k Industry 4.0

doprava, logistika, špedícia

 • inteligentná doprava
 • technologický rozvoj riadenia dopravy a logistických procesov
 • inovácie s vplyvom na prevádzkovú efektivitu, produktivitu, nákladovosť a dopady cestnej i železničnej dopravy

odpadové hospodárstvo

 • podpora inteligentných technológií v oblasti spracovania surovín a odpadov
 • zavádzanie inovatívnych IKT postupov do zefektívnenia zberu a zvozu odpadu
 • podpora inovácií v oblasti smart city

Vývojom monitorovacích zariadení a aplikovaním technológií umožňujúcich zber, prenos, spracovanie a uchovávanie dát v rôznych aplikačných oblastiach (cestná, autobusová a železničná a koľajová doprava; intralogistika; komunálne a verejnoprospešné služby; stavebníctvo lesníctvo a poľnohospodárstvo, priemysel…), spolu so širokým portfóliom príslušenstva, pomáhame informatizovať spoločnosti; vytvárať a optimalizovať ich procesy; zvyšovať efektivitu a produktivitu podnikov. Na základe poskytovaných atribútov a parametrov si upravujú svoje názory; získavajú prehľad o aktuálnej situácií; robia odhady a modely vývoja situácií; plánujú a robia strategické rozhodnutia.
Súčasťou vývoja v témach a požiadavkách jednotlivých aplikačných oblastí je vlastný informačný systém zameraný na spracovanie dát z telematických a diagnostických jednotiek. Umožňuje prenos, spracovanie, uchovávanie informácií pre komplexnú agendu riadenia a prevádzky vozových flotíl a strojových parkov. Podporuje plánovanie, riadenie a rozhodovanie vďaka nepretržitému toku informácií medzi monitorovaným objektom, zdrojom zberu dát a užívateľom informácií. Podstatou vývoja našich zariadení a systémov je monitoring objektov, efektivita práce, produktivita výkonov a zoštíhľovanie prevádzkových nákladov. V neposlednom rade smart riešenia pre integráciu dát s IoT platformami.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Výroba a priemysel

 • Vývoj riešenia pre agendu prevádzky manipulačnej techniky so zameraním na  efektivitu využitia a identifikovanie hlavných druhov (zdrojov) plytvania v rámci podielu intralogistiky na efektívnom riadení výroby pri zavádzaní lean manažmentu.
 • Presná lokalizácia objektov vo vnútri budov pomocou bezdrôtovej UWB technológie.
 • Vývoj technológie monitoringu prevádzky zdvíhacej techniky.
 • Viacúčelový terminál pre BOZP, kontrolu technického stavu techniky pred uvedením do prevádzky a na zobrazovanie meraných veličín z telematických alebo diagnostických jednotiek.

Odpadové hospodárstvo

 • Vývoj elektronického systému pre manažment a logistiku veľkoobjemových kontajnerov, vrátane elektronickej identifikácie nádob.
 • Monitorovanie zvozu triedeného odpadu vysokokapacitnými kontajnermi.
 • Informačno – komunikačná platforma pre optimalizáciu zvozu odpadu na základe automatickej identifikácie odpadových nádob s integráciou dát do nadradených systémov.

Doprava, logistika, špedícia

 • Vývoj mobilného identifikačného zariadenia ako súčasť komunikačno – softvérových zložiek systému riadenia dopravy zamestnancov výrobných závodov. Tento vývojový projekt priniesol ocenenie Inovatívny čin roka 2016 udelené Ministerstvom hospodárstva SR.
 • Vývoj a certifikácia zariadení určených na doplnenie povinnej výbavy autoškôl (digitálna autoškola) s dátovou integráciou do jednotného informačného systému cestnej dopravy.
 • Vývoj aplikácií pre distribučnú činnosť firmy, ktoré kontrolujú plnenie plánu aktivít, s operatívnym riadením pracovníkov. Riešenie pomáha najmä kontrole systému kvality a procesov distribúcie.
 • Identifikácia vodičov (posádky) alebo obsluhy s využitím zamestnaneckých identifikačných prvkov rôznych typov.
 • Grafické terminály pre vodičov s programovým vybavením pre efektívnu komunikáciu, riadenie a optimalizáciu prepráv.
 • Vývoj riešenia na on-line zber a vyhodnotenie prevádzkových parametrov chladiarenských a mraziarenských nadstavieb v oblasti distribúcie potravinárskych a farmaceutických komodít.
 • Vývoj IS pre manažment prepráv drevnej hmoty.
 • Vývoj zariadenia pre vzdialené bezdrôtové sťahovanie dát z digitálnych tachografov a kariet vodičov.
 • Rezervačný systém vozidiel na podporu správy vozidiel ako súčasť fleet managmentu firiem.
 • Vývoj systému pre on-line spracovanie dát z vozidiel určených na zimnú údržbu.
 • Vývoj on-line riešenia pre autorizované čerpanie PHL z vlastných zásobníkov s integráciou nameraných dát do IS.

SPOLUPRACUJEME

V spolupráci s odborníkmi vytvárame partnerstvá a projekty zamerané na technické inovácie nielen vo výrobnom priemysle. Vyvíjame autonómne aj integračné riešenia s využitím monitoringu dát a digitálnych nástrojov na podporu produktivity a automatizácie obslužnej logistiky a v oblasti mobility. Implementujeme informačno-komunikačné technológie do pôvodných systémov a zabehnutých štruktúr riadenia prevádzky podnikov. Pomáhame im tvoriť a meniť stratégie na základe faktov, získavaním podstatne lepších vstupných a výstupných dát, ktoré určujú priority pri optimalizovaní procesov a pri aplikovaní lean metód.

Napísali o nás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer in sapien. Maecenas lorem. Ut tempus purus at lorem. Proin mattis lacinia justo. Aenean placerat. Proin pede metus, vulputate nec, fermentum fringilla, vehicula vitae, justo. Nulla quis diam. Aenean placerat. Fusce nibh. Nullam rhoncus aliquam metus. Integer pellentesque quam vel velit. Duis viverra diam non justo. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Maecenas libero. Fusce suscipit libero eget elit. Integer in sapien. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Riadenie techniky začína dátami

Telematická inovácia vozí ľudí do práce

Optimalizácia prevádzky manipulačnej techniky

Zefektívnenie výrobnej logistiky dátami

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/